Opstellen uitgangspunten PvE voor ontwerp en bouw balgstuw

Logo
Doelstelling
Bouw/Infra - Projectvoorbereiding

Om de balgstuw in de Ramsgeul (Noordoostpolder) tegen aanvaringen van boten en schepen te beschermen, was de aanleg van additionele geleidewerken noodzakelijk. In dit project dienden de uitgangspunten, randvoorwaarden en risico’s benodigd voor het ontwerp en de realisatie van het geleidewerk te worden verzameld en schriftelijk te worden vastgelegd.

Uitvoering

In een intensieve samenwerking met de betrokken actoren, is alle relevante informatie uit verschillende documenten, richtlijnen en contracten verzameld en geanalyseerd en op randvoorwaarden, uitgangspunten en risico’s geïnventariseerd.

Resultaat

De uitkomsten en kerninformatie zijn gebundeld in een uitgangspuntennota die heeft gediend als basis voor het Plan van Eisen. De nota is getoetst en geaccordeerd door het Waterschap Groot Salland en Rijkswaterstaat. 

Overzicht resultaten