Nieuws

Wat kunnen we leren van 25 jaren dijkversterkingsprojecten?

24 februari 2017

In opdracht van Waterschap Rivierenland en SBRCURnet voert Avante Consultancy een onderzoek uit naar de ontwikkelingen en trends rondom dijken en dijkversterkingen in de afgelopen 25 jaar. Door een beter begrip te hebben van het verleden, kan men beter inspelen op toekomstige ontwikkelingen.

Het profiel en de opbouw van de dijken in het rivierengebied zijn de laatste vijfentwintig jaren sterk aan verandering onderhevig geweest. De veranderingen zijn een gevolg van technologische, sociologische en demografische ontwikkelingen, maar ook van de publieke discussie en aanscherping van de veiligheidsnormen. Ook de wijze waarop dijkversterkings- en rivierverruimingsprojecten worden uitgevoerd is in de loop van de tijd veranderd.

De relaties tussen deze ontwikkelingen en de effecten ervan bieden interessante inzichten voor toekomstige projecten. Een groot deel van de medewerkers van het Waterschap Rivierenland bereikt in de komende vijf jaar de pensioengerechtigde leeftijd. Het waterschap ziet het als haar verantwoordelijkheid om deze kennis over te brengen op nieuwe generaties dijkexperts. Het is daarom van belang dat dit onderzoek nu wordt uitgevoerd, zodat de waardevolle kennis wordt verzameld, vastgelegd en gedeeld.

Voorbeelden van aspecten die worden onderzocht, zijn het samenspel tussen dijkversterking en rivierverruiming, het leveren van maatschappelijke meerwaarde, toekomstgericht ontwerpen en burgerparticipatie. Het onderzoek wordt begin 2018 afgerond.

 

Onderzoek dijken WSRL en SBRCURnet

 
 
Terug